Regulamin BAZY

Regulamin BAZY

 

 

Regulamin w trakcie opracowania i zatwierdzenia.

          Obowiązywać będzie od sezonu 2021.                            
 

             

REGULAMIN­ BAZY

 

dotyczy pobytu w Bazie Żeglarskiej POZŻ - KŻ KLIWER Piła w Drzewoszewie.

 

 

 • Na terenie Bazy obowiązuje dokonywanie wpisu w książce pobytu u administratora (zgłaszanie wejścia/wjazdu na pobyt i wyjścia/wyjazdu z Bazy).
 • Administratorem jest każdy członek Klubu Żeglarskiego KLIWER Piła.
 • Najmujący domek/pokój lub korzystający z pola namiotowego/kempingu Gość Bazy zobowiązany jest do okazania administratorowi Bazy przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. Odmowa okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie oznacza rezygnację z pobytu na terenie Bazy.                                                           W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie administrator ma obowiązek odmówić wydania klucza do domku/pokoju lub odmówić pobytu w namiocie/kempingu.
 • W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.
 • Na życzenie Gościa administrator ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość okazuje administratorowi Bazy.
 • Na terenie Bazy obowiązują cenniki corocznie ustalane przez Zarząd Klubu.
 • Rozpoczęcie pobytu na terenie Bazy lub w domku/pokoju/namiocie/kempingu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Gościa.
 • Domek/pokój wynajmowany jest na doby, podobnie postój namiotu/kempingu.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić administratorowi Bazy do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu domku/pokoju lub pobytu w namiocie/kempingu, co jednak nie wiąże Bazy. Administrator uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 • Doba pobytu na Bazie trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
 • Pozostanie w pokoju/domku lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 – zostanie naliczona opłata za kolejną dobę wynajmu domku/pokoju lub pobytu w namiocie/kempingu według cen pełnych.
 • Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie Bazy, w domku/pokoju lub namiocie/kempingu w godzinach od 7.00 do 22.00. Obowiązuje wówczas opłata dzienna z zastosowaniem pkt. 1 Regulaminu Bazy.
 • Przez cały czas pobytu w na terenie Bazy dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 • Na terenie pokoju/domku, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 • Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.100 złotych.
 • W okresie 01.06. - 30.09. samochody można parkować wyłącznie na parkingu Bazy.
 • Dopuszcza się n/w odstępstwa od pkt. 13:
 • - dla krótkotrwałego postoju przed/przy domku w celu rozładowania, lub załadowania samochodu po przyjeździe, lub przed wyjazdem z Bazy,
 • - dla postoju niezbędnego na czas wykonania prac przy jachcie (wyposażeniu) / obiekcie Bazy o ile w samochodzie znajdują się narzędzia lub materiały używane do tych prac,
 • - za zgodą administratora Bazy.
 • Palenie ogniska należy każdorazowo uzgodnić z administratorem Bazy.
 • Psy hałaśliwe, groźne dla ludzi i zwierząt należy trzymać w zamkniętym od wewnątrz domku.
 • Psy wyprowadzać należy wyłącznie na smyczy i z założonym kagańcem.
 • Właścicieli psów obowiązuje natychmiastowe usuwanie psich odchodów.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Bazy powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 • Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach/domkach Bazy i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • Każdorazowo opuszczając pokój/domek Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien i upewnić się, że drzwi są zamknięte na klucz.
 • Baza świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich u administratora, co umożliwi reakcję.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione na terenie Bazy przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji administrator przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, administrator może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań administratora Bazy, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Bazy.
 • Administrator może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył postanowienia Regulaminu Bazy, wyrządził szkodę w mieniu Bazy lub Gości albo szkodę na osobie Gości lub innych osób przebywających na terenie Bazy, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Bazie.

Zarząd